Bisschoppelijke machtiging

De bisschoppelijke machtiging moet tijdig worden aangevraagd, voorzien van alle benodigde documentatie

Namens de bisschop ziet de econoom van het bisdom toe op het financieel-juridische reilen en zeilen in de parochies, met het oog op zorgvuldig beheer. Een van de manieren waarop het bisdom toezicht houdt, is de bisschoppelijke machtiging. Parochies hebben deze schriftelijke machtiging nodig voorafgaand aan daden van buitengewoon beheer. De bisschoppelijke machtiging moet tijdig worden aangevraagd, voorzien van alle benodigde documentatie. Een overzicht van de documentatie die nodig is kan worden opgevraagd bij het economaat E. economaat@bisdomrotterdam.nl

Hoofdstuk 8 in het ‘Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland’ (ARBP) geeft aan waarvoor een parochiebestuur een bisschoppelijke machtiging nodig heeft.

Artikel 53

 1. Het kerkbestuur heeft een voorafgaande schriftelijke machtiging nodig van de bisschop voor daden, die de grenzen van het gewone beheer te buiten gaan, met name voor:
  a. wijziging in de bestemming van het vermogen;
  b. het aannemen of verwerpen van erfstellingen, legaten, schenkingen met een last (cf. can. 1267, § 2) of fundaties, alsmede het doen van schenkingen;
  c. het verkrijgen, vervreemden, hypothecair belasten, in pacht of huur geven, in gebruik of bruikleen geven van registergoederen of het vestigen van beperkte rechten, alsmede het aangaan van andere overeenkomsten, die bezwarend zijn voor de parochie;
  d. het verstrekken en aangaan van geldleningen;
  e. het vervreemden, verpanden, in bruikleen geven of op welke wijze ook aan hun bestemming onttrekken van voorwerpen van kunst en wetenschap, geschiedkundige gedenkstukken of andere roerende zaken van bijzondere waarde, die eigendom zijn van de parochie;
  f. het oprichten, afbreken, verbouwen of van bestemming veranderen van tot het vermogen van de parochie behorende gebouwen en van kerkmeubelen van bijzondere waarde, alsmede het verrichten van buitengewone herstellingen;
  g. het aanleggen, uitbreiden en sluiten van begraafplaatsen en columbaria;
  h. het voeren van processen als eiser, het opdragen van geschillen aan de beslissing van scheidsgerechten en het aangaan van dadingen (cf. can. 1288);
  i. het verzoeken tot plaatsing c.q. afvoering dan wel het al dan niet instemmen met een (voorgenomen) besluit tot plaatsing c.q. afvoering van een gebouw of ander eigendom van de parochie op een monumentenlijst van een burgerlijke overheid.
 2. Wanneer de parochie als verweerder in een rechtsgeding betrokken wordt maakt het kerkbestuur daarvan onmiddellijk schriftelijk melding aan de bisschop.

Artikel 54

 1. Voor de aanstelling van personeel in dienst van de parochie is een voorafgaande schriftelijke machtiging van de bisschop nodig, waarbij de behoefte aan personeel en de voorwaarden van de rechtspositie ter beoordeling staan van de bisschop, de aanstelling komt tot stand door ondertekening van het contract tussen de parochie en de werknemer.
 2. De werkzaamheden, de rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden worden geregeld door het kerkbestuur met inachtneming van de daarvoor door de bisschop vastgestelde regelingen.
 3. Voor zover het betreft kerkelijke diensten staat het personeel onder het gezag van de pastoor of zijn kerkrechtelijke aangewezen plaatsvervanger.

Het ‘Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland’ is opgenomen bij ‘Documenten/Downloads’ op deze website.

Zie voor een overzicht van financiële en juridische regelingen ook de website van de Nederlandse Kerkprovincie.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven