Bisschop

Bisschop Van den Hende

" Onze Kerk kan alleen een netwerk van liefde zijn door Hem en met Hem en in Hem."

Jezus vraagt ons om te blijven bidden

Sinds de viering van het 60-jarig bestaan van ons bisdom in 2016, zijn we gaandeweg vertrouwd geraakt met de aanduiding van de Kerk als netwerk van liefde. Dit netwerk van liefde heeft de opdracht om bij te dragen aan de opbouw van een beschaving van liefde. Als katholieken zijn wij geroepen om de verbinding met elkaar te onderhouden, rond Jezus Christus de levende Heer. Als leden van het netwerk van de Kerk hebben wij tevens de opdracht om ons met anderen te verbinden, om uiteindelijk samen te werken met alle mensen van goede wil.

Jezus zegt in het evangelie: ‘Ik ben de wijnstok, Gij zijt de ranken’ (Joh. 15, 5). We vinden in de Bijbel meerdere beelden die laten zien dat de Kerk een netwerk is rond de Heer. We kunnen denken aan het beeld van de Kerk als een lichaam met vele ledematen, waarvan Christus het hoofd is (1 Kor. 12, 1-11; Rom. 12, 4-5). Of aan de Kerk als een bouwwerk van levende stenen, met de Heer als hoeksteen (1 Petr. 2, 4-5) en als sluitsteen (Ef. 2, 19-21) . Jezus zegt in het evangelie: ‘Dit is mijn gebod dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad’ (Joh. 15, 12). ‘Blijft in mijn liefde’ (Joh. 15, 19b).

Volharding in gebed, omwille van de voortgang van onzekerkgemeenschap als netwerk van liefde.

Om echt een netwerk van liefde te kunnen zijn, is het nodig om als Kerk voortdurend verbonden te zijn met Christus, de levende Heer. In het evangelie zegt Jezus dit op een heel directe manier. Hij zegt: ‘los van Mij kunt gij niets’ (Joh. 15, 5). Het is daarom dat we over Jezus Christus spreken als het hoofd van het lichaam, en over de Heer als de belangrijkste steen van het bouwwerk dat uit levende stenen bestaat: de Kerk van Jezus Christus. Onze Kerk kan alleen een netwerk van liefde zijn door Hem en met Hem en in Hem.

Om te zorgen dat het netwerk van de Kerk niet alleen een koepelorganisatie van activiteiten wordt, los van de Heer, is het nodig om als katholieken iedere dag actief de verbondenheid met de Heer te zoeken en te vinden in het gebed. Jezus vraagt ons in het evangelie om te blijven bidden (Lc. 18, 1). Volharding in gebed, omwille van de voortgang van onze kerkgemeenschap als netwerk van liefde.

Vanaf de eerste zondag van de Advent 2017 vraag ik u om mee te doen aan een themajaar over bidden. Als bisschop nodig ik u uit om samen een Jaar van Gebed te houden in ons bisdom tot aan de Advent van 2018, met de bedoeling om als netwerk van liefde te werken aan onze verbondenheid met de levende Heer. In eenheid met de wereldkerk, mogen wij als bisdom Rotterdam bijdragen aan de opbouw van een beschaving van liefde, opdat de wereld steeds meer de vorm aanneemt van het Rijk van God: door Hem en met Hem en in Hem. Want los van de Heer kunnen wij niets.

Een Jaar van Gebed is eigenlijk een project van kerkopbouw.

Een Jaar van Gebed is eigenlijk een project van kerkopbouw. Door te bidden plegen wij onderhoud aan ons netwerk van liefde, want door het gebed bewaren wij actief de verbinding met de Heer en met elkaar. Gebed is een bron voor ons geloofsleven, want het gebed is de ademhaling van onze ziel. Gebed biedt ruimte om onze persoonlijke vragen en ook de noden van onze medemens voor God te brengen, telkens wanneer wij bidden voor de intenties van de Kerk en de wereld. Gebed is tenslotte de aanzet tot diaconie, want in het gebed ontvangen wij van de Heer de inspiratie en kracht om te komen tot echte daden van liefde, door concrete werken van barmhartigheid in Jezus’ Naam.

Ik ben ervan overtuigd dat de Kerk als netwerk van liefde alleen kans van slagen heeft, wanneer wij volharden in gebed. Ik hoop en bid daarom, dat u van harte zult meedoen aan ons diocesane Jaar van Gebed en dat u ook zelf andere mensen durft uit te nodigen om mee te bidden.

+ Johannes van den Hende
Bisschop van Rotterdam

Lees meer

 • Verdragen wat moeilijk is in het gebed en blijven verlangen om met God verbonden te zijn. Dat is de boodschap van de Nationale Bedevaart 2018 in Brielle.

 • “Oktober is vanouds de maand van de rozenkrans. Graag wil ik parochies en religieuze gemeenschappen uitnodigen om in die maand deel te nemen aan een bisdombrede rozenkransestafette.” Dit schrijft Mgr. Van den Hende in een brief aan parochiebesturen, pastorale beroepskrachten en religieuze communiteiten in het bisdom Rotterdam.

 • Zomernummer Tussenbeide is uit

  Door: Bisdom woensdag 11 juli 2018

  “Bidden versterkt en verdiept onze band met de Heer. Gebed maakt ons ook méér gevoelig voor wat God voor ogen staat: waar het gaat om zijn Rijk van liefde. Op deze manier is bidden tevens de aanzet tot naastenliefde en diaconie.” Dit schrijft Mgr. Van den Hende in het openingsartikel van de nieuwe Tussenbeide.

 • “Aanbidding is de Heer gezelschap houden. Maar veel meer nog is het de Heer de kans geven iets in ons hart te doen”, vertelt Mgr. Van den Hende op zaterdag 30 juni. Vanwege het Jaar van Gebed spreken Mgr. Van den Hende en zuster Maria Nadiya Beznadiynych ssvm deze dag over aanbidding en eucharistie.

 • Uit de agenda van Mgr. Van den Hende juni 2018

  Door: Bisdom zondag 01 juli 2018

  Op deze website wordt maandelijks de activiteitenagenda van de bisschop gepubliceerd. Hierin zijn opgenomen activiteiten in parochies en vicariaten en diocesane activiteiten.

Lees meer

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven