De medewerkers van het bisdombureau ondersteunen de bisschop bij zijn taken

Bisschop en secretariaat

Bisschoppelijk gedelegeerden

Bisschoppelijke gedelegeerden voor de priesteropleiding en voor de pastorale werkers zijn door de bisschop gedelegeerd voor een deeltaak en dragen zorg voor: begeleiding, toeleiding, opleiding, vorming, toerusting, van toekomstige priesters, diakens en pastorale werkers (m/v).

De bisschoppelijk gedelegeerde voor Katholiek Onderwijs en Catechese vervult een brugfunctie tussen de bisschop en het rooms-katholiek onderwijs en heeft een bijzondere taak in verband met de rooms-katholieke identiteit van de scholen en de verzorging van het vak Godsdienst/levensbeschouwing.

De bisschoppelijke gedelegeerde voor het categoriaal pastoraat is betrokken op de beroepskrachten in het categoriaal pastoraat, enerzijds omdat de Kerk vanuit haar zending betrokken is op de wereld van zorg en justitie, anderzijds om inhoud te geven aan het gegeven van de bisschoppelijke zending.

Algemene contactgegevens
T 010 - 2815171

Bisdomarchief

De archiefadeling beheert de semi-statische en statische archieven van het bisdom, adviseert de interne bisdomorganisatie over de documentaire informatievoorziening, en adviseert en ondersteunt parochies en andere kerkelijke instellingen van het bisdom over het archiefbeheer.

De bisdomarchieven vanaf circa 1970 bevinden zich bij het bisdom zelf en zijn niet openbaar. De bisdomarchieven over de periode circa 1853 - 1970 bevinden zich bij het Nationaal Archief in Den Haag. Archiefbescheiden ouder dan 50 jaar en die bij het Nationaal Archief berusten, zijn openbaar voor derden. Voor het raadplegen van archiefbescheiden van jongere datum is schriftelijke toestemming van de bisdomarchivaris vereist.

Algemene contactgegevens
T 010 - 2815181

Bouwzaken en cultuur

De afdeling adviseert het bisdombestuur en parochiebesturen over gebouwen en begraafplaatsen als deze eigendom zijn van een kerkelijke instelling. Ook adviseert de afdeling over roerende goederen van die gebouwen en begraafplaatsen, als zij waarde hebben vanuit kerkelijk, kunsthistorisch of cultuurhistorisch oogpunt. De afdeling werkt samen met de afdeling Bouwzaken van het bisdom Haarlem-Amsterdam

Caritas

De afdeling draagt zorg voor de uitvoering van het charitatieve beleid. Het gaat er daarbij vooral om mensen in moeilijke omstandigheden te helpen en projecten te stimuleren.

Algemene contactgegevens
T 010 - 2815178

Economaat

De afdeling verzorgt de administratieve en financieel-economische bedrijfsvoering, houdt toezicht op de zogenoemde rekenplichtige besturen (parochies, parochiële caritasinstellingen en overige kerkelijke instellingen) en geeft bisschoppelijke machtigingen af (bijvoorbeeld bij renovatie van kerkgebouwen). Verder ondersteunt de afdeling parochies en andere rekenplichtige besturen, en geeft advies op administratief, juridisch en financieel-economisch gebied (bijvoorbeeld over subsidies bij de aan- en verkoop van onroerende zaken). Verder verzorgt de afdeling de financiële administratie van het bisdom, deeladministratie Pensioenfonds Nederlandse Bisdommen (PNB). De afdeling verzorgt ook de afdrachtberekeningen van parochies en caritatieve instellingen aan het bisdom, salarisadministraties, facturering, postverzending, Actie Kerkbalans, automatisering.

Algemene contactgegevens
T 010 - 2815178 / F 010 - 4367190
E administratie@bisdomrotterdam.nl

Kanselarij

De kanselarij is het ambtelijk secretariaat voor het bisdombestuur en verzorgt het bisdomsecretariaat, waaronder het rooster van toediening van het heilig Vormsel, de jaarlijkse inzameling van statistische gegevens, de verwerking van verzoeken van individuele gelovigen, en de voorbereiding van diocesane liturgische vieringen, manifestaties, ontmoetingen.

Algemene contactgegevens
T 010 - 2815189 / F 010 - 4367190