Algemeen nieuws

Mgr. Van Luyn viert 25 jaar bisschopsambt

Door: Bisdom Rotterdam maandag 11 februari 2019

Foto: Bisdom Rotterdam

Zilveren jubileum van de emeritus-bisschop van Rotterdam

25 jaar geleden werd Mgr. Van Luyn in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal tot bisschop van Rotterdam gewijd. De emeritus-bisschop vierde dit op zondag 10 februari met een plechtige eucharistieviering. Familie van Mgr. Van Luyn, collega bisschoppen en andere genodigden en gelovigen van de kathedrale parochie vierden de pontificale mis mee en maakten aansluitend tijdens de receptie gebruik van de gelegenheid om Mgr. Van Luyn te feliciteren.

Mgr. Van den Hende heet zijn voorganger welkom aan het begin van de viering. “De Heer roept ons. Mgr. Van Luyn heeft ‘ja’ gezegd op de roepstem van de Heer. We mogen vieren dat hij, geroepen door de Heer, ook van de Heer de kracht kreeg om zijn roeping te volbrengen.” Mgr. Van den Hende nodigt Mgr. Van Luyn vervolgens uit voor te gaan in de viering van de eucharistie. Onder de concelebranten zijn de nuntius Mgr. Cavalli en kardinaal De Kesel van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Ook Nederlandse bisschoppen concelebreren.

In zijn homilie preekt Mgr. Van Luyn vanuit de Schriftlezingen van de vijfde zondag door het jaar (C) over de roepingservaringen van Jesaja (Jesaja 6, 1-2a.3-8), Paulus (1 Korintiërs 15, 1-11) en de apostelen (Lucas 5, 1-11). “De drie lezingen van deze zondag verhalen hoe de roepingservaring ofwel de ontmoeting met God de mens enerzijds confronteert met zijn eigen geringheid en zondigheid. En hoe de mens anderzijds juist vanuit dat bewustzijn en vertrouwend op Gods kracht en genade ‘ja’ zegt op de zending die hij van God ontvangt. De profeet Jesaja ontmoet de Heer in de tempel. Hij aanvaardt de profetische zending die hij krijgt en zegt: ‘Hier ben ik, zend mij!’ In het evangelie volgens Lucas beseft Simon hoe ver hij in zijn zondigheid afstaat van de leer van Jezus, maar hij geeft gehoor aan diens woord en aanvaardt met de andere leerlingen de zending om mensenvissers te worden. En Paulus ontmoet Jezus op weg naar Damascus. Hij beseft hoezeer hij onwaardig is om de taak van apostel op zich te nemen. Maar ook hij stelt zich onvoorwaardelijk in dienst van het evangelie.”

Foto: Peter van Mulken

Jezus zelf, zijn persoon en verlossingswerk, is de blijde boodschap, benadrukt Mgr. Van Luyn. “Hijzelf is het evangelie. Het woord van God voor ons mens geworden. Hij is voor ons mensen de weg de waarheid en het leven. Ons geloof is relationeel. Maar niet alleen dat. Het is ook dynamisch. Geroepen worden vraagt om een positief antwoord op de Heer. Op zijn woord de netten uitwerpen, vertrouwend op Hem. Alles achterlaten om Hem te volgen en na te volgen. Gehoor geven aan je roeping is de zending aanvaarden om van Hem te getuigen en mensen te winnen voor het evangelie, door dit verstaanbaar door te geven en voor te leven.”

Daarbij gaat het er ook om Jezus te herkennen in de armen, aldus Mgr. Van Luyn met een verwijzing naar Matteüs 25: “We moeten Hem herkennen in de minsten van onze broeders en zusters en door hun noden bewogen werken van barmhartigheid verrichten en opkomen voor gerechtigheid. We worden steeds weer door Hem op tocht gestuurd om vruchten voort te brengen die blijvend zijn. En vruchten die blijvend zijn, zijn alleen de vruchten van liefde.”

Foto: Peter van Mulken

De dynamiek van het geloof betekent ook dat het van generatie op generatie wordt doorgegeven. Mgr. Van Luyn verwijst naar zijn wapenspreuk ‘Collabora Evangelio’ (draag uw deel in de inspanning voor het evangelie, 2 Timoteus 1, 8). “Deze twee sleutelwoorden koos ik als wapenspreuk bij de wijding tot bisschop, als opdracht voor mezelf en als uitnodiging aan de medegelovigen van het bisdom om ieder zijn of haar deel bij te dragen.”

Op het wapenschild liet Mgr. Van Luyn destijds de vier gevleugelde wezens uitbeelden uit het boek Openbaring. Deze vier wezens staan symbool voor de vier evangelisten, maar ook voor de vier hoofdgebeurtenissen van het verlossingswerk van Christus, legt de bisschop uit. Van zijn menswording en offerdood, naar de overwinning van de verrijzenis en zijn hemelvaart. “De wapenspreuk en het wapenschild brengen ons Jezus in herinnering en sporen ons aan om ons, op grond van onze persoonlijke roeping en zending door de Heer, in deze tijd van overheersende secularisering en individualisering zonder voorbehoud verstaanbaar en geloofwaardig in te zetten voor het evangelie.”

Foto: Bisdom Rotterdam

“Uw wapenspreuk heeft een belangrijk fundament gelegd onder uw werk als bisschop, voor uzelf en om anderen aan te sporen om te getuigen”, zegt Mgr. Van den Hende als hij aan het eind van de viering kort het woord tot Mgr. Van Luyn richt. “Het hoort bij het geroepen worden dat we eerst aarzelen: ik ben te jong, ik ben bang, ik kan het niet, zoekt U alstublieft een ander. Maar Jezus wijkt niet af van de roeping die Hij ons geeft. Hij blijft ons uitnodigen en legt ons de opdracht in het hart.”

Foto: Peter van Mulken

Mgr. Van den Hende feliciteert zijn voorganger. “Als bisschop mocht u visser van mensen zijn, omdat het evangelie steeds voor nieuwe generaties is bestemd. We zijn blij dat we vandaag uw zilveren jubileum mogen vieren. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie blijft een bisschop na zijn emeritaat verbonden met de bisschopszetel. Daarom bent u vandaag in ons midden om uw jubileum te markeren en om ons allemaal eraan te herinneren, dat wij ook ons aandeel in de verkondiging nemen in de tijd van nu. Ik wens u toe dat u nog jaren in ons midden bent. Moge het u goed gaan. En mogen we nog vaak samen bidden, het evangelie lezen en ‘ja’ zeggen tegen de roepstem van de Heer. Proficiat!”

De felicitatie wordt gevolgd door het applaus van de mensen in de kerk. Het parochiebestuur van de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal biedt Mgr. Van Luyn een cadeau aan, waarop nog vele persoonlijke felicitaties en geschenken volgen tijdens de receptie na de mis.

Felicitaties tijdens de receptie. (Foto: Bisdom Rotterdam)

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven