Inspiratie

‘Gewijd voor de zware taak van het diaconaat’

Door: Bisdom zondag 19 november 2017

Foto: Johan Wouters

Mgr. Van den Hende wijdt Daan Huntjens en Peter Winnubst tot diaken

“We zijn dankbaar als bisdom dat we opnieuw in ons midden twee mannen tot diaken mogen wijden. Een van hen is hier om diaken te worden en het permanent te blijven, de ander om later priester te worden met een diaconaal hart.” Zo opent Mgr. Van den Hende zijn homilie op zaterdag 18 november in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal. De bisschop wijdt deze dag Daan Huntjens (29) en Peter Winnubst (51) tot diaken. Voor Daan is het een stap op weg naar de priesterwijding. Peter wordt permanent diaken.

Rector Walter Broeders van Centrum Vronesteyn beveelt de wijdelingen met enkele woorden aan bij de bisschop, tijdens wat in de liturgie heet ‘de uitverkiezing van de kandidaten voor het diaconaat’. Peter volgde de sportacademie en werd sportleraar. Een poster voor Roepingenzondag maakte hem opmerkzaam op het diakenambt en hij voelde dat hij geroepen werd. In 2011 begon zijn traject van vorming en opleiding via Centrum Vronesteyn. Hij studeerde aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. “Hij is een man van geloof en met hem krijgen we een enthousiaste diaken in ons midden”, aldus de rector.

Daan werd geraakt door de eucharistieviering bij de uitvaart van zijn opa. Aan het eind van zijn middelbare school had hij het verlangen om priester te worden, maar hij koos voor de studie Duits. Rector Broeders: “Maar door de ontmoeting met de broeders van Sint Jan ontdekte hij de persoon van Christus, niet als iemand uit een ver verleden, maar als Gods Zoon.” Daan studeerde daarna via Vronesteyn aan het grootseminarie Sint Willibrord in het bisdom Haarlem-Amsterdam en aan het seminarie in het Duitse bisdom Eichstätt. “Hij is een man met veel capaciteiten, intelligent en met liefde voor Christus en zijn Kerk”, aldus de rector, die namens het bisdom zijn dank uitspreekt aan de verschillende opleidingscentra, waar Peter en Daan studeerden en hun vorming ontvingen.

Zo verzoekt de rector de bisschop Daan en Peter te wijden “voor de zware taak van het diaconaat”. Hij verklaart “op grond van de ondervraging van het christenvolk en het oordeel van de verantwoordelijken dat ze waardig bevonden zijn.”

“Wij als ‘polderkatholieken’ denken misschien: ze gaan voor het woord, voor de preek en laten de diaconie aan een ander over. Maar zo is het niet.”

De bisschop preekt vanuit de Schriftlezingen over de graankorrel die in de aarde valt, die sterft en zo veel vrucht voortbrengt (Johannes, 12, 24-26). De evangelielezing is dezelfde als die jaarlijks op de feestdag van de heilige diaken Laurentius wordt gelezen. Jezus is de graankorrel die sterft en veel vrucht voortbrengt. Mgr. Van den Hende: “Jezus legt uit: als je te veel gehecht bent aan wat het leven biedt, zul je het niet winnen, maar verliezen. En Jezus zegt: als je mijn leerling wil zijn, moet je Mij dienen tot het uiterste toe.” De parabel gaat niet alleen over Jezus' leven. Mgr. Van den Hende: “Het gaat ook over zijn dienaars en leerlingen, die Hem willen volgen. Het gaat dus ook over jullie vandaag als aanstaande diakens.”

“We horen in de Handelingen van de Apostelen dat de leerlingen het druk hebben”, preekt de bisschop. “Ze moeten Christus verkondigen en uitdragen in woord en in hun persoon en zich wijden aan het gebed. We komen helemaal niet meer toe aan de zorg voor de ondersteuning, de diaconie, stellen ze vast. Dan denken wij als ‘polderkatholieken’ misschien: ze gaan voor het woord, voor de preek en laten de diaconie aan een ander over. Maar zo is het niet. Niet alleen de diaconie, maar ook de verkondiging is een last en een risico, waarvan je niet altijd zeker bent waar het je toe brengt. De apostelen hebben geen afstand gedaan van de liefdewerken van de diaconie door het aan hun broeders over te dragen, maar om zich voortdurend te wijden aan het gebed en pal te kunnen staan voor de verkondiging van het evangelie van de gekruisigde en verrezen Heer. Als Petrus preekt over Jezus, met zijn kruisdood en verrijzenis nog vers in zijn geheugen, zeggen mensen: Je moet ophouden in de Naam van Jezus te spreken. Maar Petrus zegt: Het is voor ons onmogelijk om niet te spreken over hetgeen we gezien en gehoord hebben.”

Diakens en priesters, bisschoppen en alle gelovigen zijn geroepen leerlingen van Christus te zijn. “We zijn gedoopt en ieder van u wordt gevraagd de moeite in uw leven niet te schuwen en uw schouders te zetten onder het koninkrijk van God. We zijn een netwerk van liefde, het lichaam van Christus, de ranken aan de wijnstok. Zo moeten we de parabel van de graankorrel in de aarde verstaan. De weg van je klein maken omwille van de Heer en je leven als christen in dienst stellen van de Heer en de naaste. De apostelen besteden niets uit om er van af te zijn, ze gaan voort op de weg van het gebed en de verkondiging en schuwen daarbij geen enkele moeite. En de diakens hebben hun eigen aandeel in de zending van de Kerk en haar verkondiging door het dienstwerk van de tafels.”

Vicaris-generaal Tjeerd Visser, die aan het begin van de eucharistieviering alle aanwezigen welkom heette, reikt de wijdelingen aan het eind de wijdingsbrief en de benoemingsbrief uit. Daan Huntjens wordt benoemd als diaken in de Federatie Vlietstreek (Parochie H. Bonifatius, Rijswijk, Parochie Sint Maarten, Voorburg, Parochie Trinitas, Leidschendam). Peter Winnubst wordt benoemd in de Parochie H. Augustinus (Katwijk a/d Rijn, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar). Op deze plekken waren zij de laatste tijd al actief.

Plebaan Chris Bergs geeft tot slot de logistieke aanwijzingen voor een goed verloop van de receptie. Er zijn veel mensen gekomen om Daan en Peter te feliciteren. Zij verlaten de kerk onder het gezang van Kinderkoor ‘De Vrolijke Noot’ uit Katwijk (onder leiding van A. Bol). De kinderen ondersteunden de viering muzikaal samen met de Kathedrale Laurentius en Elisabeth cantorij (onder leiding van M. Schaap en met R. Bot als cantor).

De collecte tijdens wijdingsviering is voor twee doelen: Centrum Vronesteyn als diocesane priester- en diakenopleiding en de restauratie van het orgel van de kathedraal. Het orgel is een van de prominente kerkorgels in de stad Rotterdam. De collecte bracht € 2.099 op.

Geef ook uw bijdrage voor Centrum Vronesteyn. Maak een gift over met onderstaand formulier.

Uw gegevens

Als u de bovenstaande velden niet invult, doneert u anoniem.

Met een bedrag van:

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven