Jaarrekening en begroting

De begrotingscyclus en rekening en verantwoording

De geldmiddelen van de parochie bestaan uit:

  1. het vermogen van de parochie
  2. bijdragen van de parochianen
  3. subsidies, bijdragen, giften, erfstellingen en legaten
  4. andere baten

Begroting, rekening en verantwoording

Jaarlijks maakt het kerkbestuur uiterlijk vóór de eerste november de begroting op van alle inkomsten en uitgaven voor het volgende dienstjaar. De begroting wordt opgesteld volgens het door de bisschop vastgestelde model. Het kerkbestuur zendt de begroting vóór de eerste december, vergezeld van de nodige bescheiden en toelichting, ter goedkeuring aan de bisschop. Zonder bijzondere machtiging van de bisschop worden geen uitgaven, die niet op de goedgekeurde begroting staan, gedaan, noch de daarvoor toegestane bedragen overschreden.

Het kerkbestuur doet jaarlijks vóór de eerste mei aan de bisschop rekening en verantwoording van zijn beheer over het afgelopen dienstjaar. Dit gebeurt door overlegging van de rekening en verantwoording van alle inkomsten en uitgaven en van een balans van alle bezittingen en schulden bij het einde van het dienstjaar. De opstelling is die van het door de bisschop vastgestelde model.

Samenvattend:

  • vóór 1 november: opstellen van de begroting volgende dienstjaar
  • vóór 1 december: toezending van de begroting aan de bisschop
  • vóór 1 mei: rekening en verantwoording afgelopen dienstjaar

Controle jaarstukken

Het kerkbestuur zorgt ervoor dat deze jaarstukken gecontroleerd zijn door een registeraccountant. De controle kan ook gebeuren door een accountant-administratie-consulent (hiervoor is voorafgaande bisschoppelijke goedkeuring nodig), of door een andere instantie (door de bisschop toegelaten na overleg met de Raad voor Economische Aangelegenheden). Als toegelaten instantie wordt ook beschouwd een Kascommissie, mits deze werkt volgens de Leidraad kascommissie.

De gecontroleerde jaarstukken worden, met de accountsverklaring of het verslag van de toegelaten instantie (bijvoorbeeld Kascommissie) aan de bisschop ter goedkeuring toegezonden. De goedkeuring van de rekening en verantwoording strekt het kerkbestuur tot decharge voor zijn beheer over het afgelopen dienstjaar.

Zie voor meer informatie het ‘Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland’ is opgenomen bij ‘Documenten/Downloads’ op deze website.

Op grond van bepalingen die gelden voor ANBi’s moeten parochies hun Verkorte staat van baten en lasten met toelichting op hun website publiceren. Deze publicatieplicht past ook bij de openheid die van kerkelijke instellingen verwacht mag worden en sluit aan bij de wens van schenkers om open en transparant geïnformeerd te worden over het bestuur, de inkomsten en bestedingen. De gegevens van de parochies en ook van de parochiële caritasinstellingen zijn te vinden via de website van de Belastingdienst.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven